Schenking 2013, schenkingsaangifte doen voor 1 maart 2014

Heeft u een schenking gedaan of heeft u een schenking ontvangen in 2013, denk er dan aan dat u aangifte doet voor 1 maart 2014. Dit geldt ook als u binnen de vrijstellingen van de schenkbelasting blijft.

Voor schenkingen die kinderen ontvangen in 2013 geldt dat bedragen onder €5.141 (2014 €5.229) niet hoeven te worden aangegeven. Coor iedere willekeurige derde is het bedrag van de vrijstelling in 2013 €2.057 (20-14 €2.092). Bij schenkingen boven deze bedragen is een aangifte schenkbelasting vereist De aangifte schenkbelasting moet gedaan zijn twee maanden na het verstrijken van het kalenderjaar (dus 1 maart van het jaar er opvolgend.

Voor 2013 en 2014 zijn er een aantal verruimingen ten aanzien van de vrijstellingen van schenkbelasting ingevoerd. Een opsomming van de verruiming van de schenkbelasting vindt u hieronder:

Eenmalige verhoogde schenking

Is uw kind tussen de 18 en 40 jaar ? Dan mag u uw kind in 2014 maximaal €25.096 (2013 €24.676) belastingvrij schenken. U mag maar een keer gebruikmaken van de eenmalige verhoogde vrijstelling. Deze regeling geldt ook voor kinderen die 40 jaar of ouder zijn maar een partner hebben die jongen is dan 40 jaar.

Vrijstelling financiering studie

Is uw kind tussen de 18 en 40 jaar? Dan mag u eenmalig een verhoogde schenking toepassen tot €52.281 (2013 €51.407).

De voorwaarden voor het mogen toepassen van de verhoogde schenking zijn:

  • De studie of opleiding kost tenminste €20.000 per jaar, exclusief levensonderhoud.

De schenking is vastgelegd in een notariële akte waarin staat:

  • voor welke studie of opleiding de schenking is bedoeld
  • het bedrag van de verachte kosten van de studie of opleiding
  • een ontbindende voorwaarde in de akte dat de schenking vervalt als het bedrag niet binnen 2 jaar na het jaar van de schenking is besteed aan de vermelde studie of opleiding

U en uw kind kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking daadwerkelijk door u en/of uw partner is betaald en door uw kind is gebruikt voor de opleiding of studie.

Tijdelijke regeling schenking ten behoeve van eigen woning.

U kunt iedere willekeurige derde een bedrag van maximaal €100.000 schenken als dit bedrag wordt aangewend voor

  • de kosten van het verwerven van een eigen woning;
  • de kosten van het aflossen van een eigenwoningschuld;
  • de kosten van het verbeteren en onderhouden van zijn eigen woning;
  • de afkoop van de erfpachtcanon bij een eigen woning met erfpacht;
  • de aflossing van de restschuld van de eigen woning (vanaf 29 oktober 2013)

De regeling geldt vanaf 1 oktober 2013 en zal gelden tot 1 januari 2015.

Voor iedere schenking die 180 dagen voor het overlijden gebeurd, wordt die geacht volgens het erfrecht te zijn verkregen en worden deze niet als schenking meegenomen. Voor de tijdelijke regeling ten behoeve van de eigen woning geldt deze regeling niet. Dit beidt mogelijkheden om bij een mogelijk naderend levenseinde nog fiscaal vriendelijk te schenken.

Heeft u nog vragen of wilt u een nadere toelichting omtrent dit artikel dan kunt u contact opnemen met ons.