Stationsstraat 32, 6093 BL, Heythuysen.

Nieuwsbrief December 2022

Jubelton

Tot 2023 kunt u maximaal € 106.671 belastingvrij schenken aan uw kind of kleinkind in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar (of de partner is tussen de 18 en 40 jaar). Deze eenmalige schenking moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Het geld moet gebruikt worden voor de eigen woning. Denk dan aan:

 • Bekostigen verbouwing;
 • Aankoop woning;
 • Aflossing hypotheek;
 • Onderhoud aan de woning;

Per 1 januari 2023 zal deze belastingvrije schenking fors verlaagd worden en per 1 januari 2024 wordt deze volledig afgeschaft. Mocht u hierover nog meer informatie willen en/of vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Energie C kantoren

Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet uw kantoorgebouw niet aan deze eisen, dan mag u het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken.

Op deze regel zijn enkele uitzonderingen van toepassing:

 • het betreft een monumentaal pand als bedoeld in de Erfgoedwet of een aangewezen monument in een provinciale of gemeentelijke verordening;
 • het pand wordt ten hoogste 2 jaar zal gebruikt;
 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (excl. nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw is <100m2;
 • het betreft een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;
 • het pand geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
 • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Is een van deze uitzonderingen niet op uw pand van toepassing, zorg er dan voor dat uw pand voor 1 januari 2023 minimaal energielabel C heeft, anders kan de gemeente overgaan tot sluiting van het pand.

Overdrachtsbelasting

Het algemene tarief van de overdrachtsbelasting gaat per 1 januari 2023 omhoog van 8% naar 10,4%. De startersvrijstelling blijft gelden. Ook het verlaagde tarief van 2%, voor iemand vanaf 35 jaar die een huis koopt waarin hij/zij blijft wonen, blijft gelden.

Vennootschapsbelasting

De tarieven van de vennootschapsbelasting gaan omhoog en de schijflengtes gaan omlaag. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt het tarief voor de vennootschapsbelasting tot een belastbare winst van € 200.000 19% en winst vanaf € 200.000 25,8%.

Inkomstenbelasting

Werk en woning

Het tarief van inkomstenbelasting uit werk (box 1) zal per 1 januari 2023 iets verlaagd worden. Het tarief in 2022 was 37,07% en dat zal in 2023 36,93% worden. In de 1e schijf valt een inkomen tot € 73.071.

Aanmerkelijk belang

In box 2 (aanmerkelijk belang) wordt met ingang van 2024 een tweeschijvenstelsel geïntroduceerd. Dat betekent dat in 2024 in box 2 24,5% belasting betaald moet worden over de eerste € 67.000 aan inkomsten en 31% belasting over alles boven de € 67.000. In 2023 blijft dit tarief nog gelijk aan het tarief van 2022, namelijk 26,9%.

Salaris directeur groot aandeelhouder

De directeur groot aandeelhouder (dga) kan in veel gevallen zijn eigen salaris bepalen, de Belastingdienst vindt dat het salaris in lijn moet liggen met hetgeen in de markt betaald wordt voor een directeur. Bepaald dient te worden wat het salaris is van een dga in een vergelijkbare functie, in 2022 was dit minimaal € 48.000 en tenminste 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. De 25% die in 2022 in mindering mocht worden gebracht, noemen we doelmatigheidsmarge. De doelmatigheidsmarge is het percentage waarmee de dga zijn salaris mag minderen ten opzichte van het salaris van iemand met het meest vergelijkbare dienstverband.

Met ingang van 2023 zal deze doelmatigheidsmarge afgeschaft worden. Daardoor is de bewijslast voor de hoogte van het salaris wat zwaarder geworden.

In 2023 dient het loon van een dga te worden vastgesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

 • 100 % van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
 • Het loon van de meest verdienende werknemer binnen de onderneming, of een daarmee verbonden lichaam;
 • Minimaal € 51.000.
Sparen en beleggen

Het belastingtarief in box 3 is in 2022 31% en zal per 1 januari 2023 stijgen naar 32%. Daartegenover staat dat het heffingsvrije vermogen zal stijgen van € 50.650 (€ 101.300 voor fiscaal partners) in 2022 naar € 57.000 (€ 114.000 voor fiscaal partners) in 2023. Heffing zal plaatsvinden volgens nieuwe methodiek welke in 2022 geïntroduceerd is. Banksaldi tegen een relatief laag tarief. Effecten, huur etc. tegen een relatief hoog tarief. Vanaf 2026 zal er (zoals het er nu ligt) geheven worden naar werkelijk rendement.

Leegwaarderatio

De leegwaarderatio is een afslag van de waarde van panden die verhuurd worden aan particulieren met huurdersbescherming. De leegwaarderatio word ook toegepast om waarde van panden mee te nemen in de successie en schenkbelasting. In 2023 wordt deze ratio versoberd. De afslag die gehanteerd wordt is lager dan eerdere jaren. Dit houdt in dat de waardes die meegenomen worden in de grondslag van heffing hoger worden. De panden in korte verhuur (2 jaar of minder) worden niet meer meegenomen in de leegwaarderatio, maar worden voor de volle (WOZ) waarde aangeslagen.

Fiscale oudedagsreserve

Opbouw van de fiscale oudedagsreserve (FOR) is per 1 januari 2023 niet meer mogelijk. De fiscale oudedagsreserve is een faciliteit waarbij een gedeelte van de winst uitgesteld wordt naar de toekomst. In de toekomst moet over het uitgestelde deel nog belasting betaald worden. Het idee was dat liquiditeitsvoordeel (minder te betalen belasting) gebruikt kon worden in het bedrijf en voor opbouw van reserves. De opbouw stopt dus per 1 januari 2023. De opgebouwde stand van de FOR blijft bestaan en zal in de toekomst meegenomen moeten worden in de belastingheffing.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt in fases afgebouwd tot € 900,- in 2027. De verwachting is echter dat deze helemaal wordt afgeschaft. Met het versoberen / schrappen van een van de (fiscale) voordelen wordt het zelfstandig ondernemen voor de natuurlijke personen (persoonsvennootschappen) wat duurder. Wanneer u als zelfstandige meer dan 1.225 uur bezig bent met uw onderneming, krijgt u een extra aftrekpost in de winst, de zelfstandigenaftrek. Hierdoor bent u minder belasting verschuldigd.

2022€ 6.130
2023€ 5.030
2024€ 3.750
2025€ 2.470
2026€ 1.200
2027€ 900

Vooralsnog blijft de startersaftrek wel gehandhaafd.

Excessief lenen

Als u als dga (directeur groot aandeelhouder) leent van de B.V. moet er sprake zijn van een zakelijke overeenkomst, waarbij in de leningsovereenkomst vermeld dient te staan, de zakelijke motieven, afspraken over rente, zekerheden en aflossing. Vanaf 2023 wordt het lenen van de eigen B.V. boven € 700.000 in de heffing box 2 bij de aangifte inkomstenbelasting meegenomen, en daar belast. De eigen woningleningen zijn uitgesloten van het bovenstaande bedrag. Wanneer u gelden in panden / effecten in privé heeft zitten, dient u er rekening mee te houden dat u voldoende liquiditeit heeft om de belastingaanslag te kunnen betalen. Mocht u de lening naar beneden willen brengen dan zal er wellicht actie ondernomen moeten worden. De route en wat te doen, daarbij kunnen wij u van dienst zijn.

Werkkostenregeling

Het einde van het jaar is weer in zicht. U kunt als werkgever jaarlijks onbelast vergoedingen geven aan uw werknemers (denk hierbij aan cadeaubonnen, kerstpakketten en een eindejaarsuitkering). Voor 2022 is deze vrije ruimte vastgesteld op 1,7% over het fiscale loon tot en met € 400.000. Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 is het percentage 1,18%. Gebruik de vrije ruimte zo mogelijk nog dit jaar, want ongebruikte vrije ruimte kunt u niet doorschuiven naar 2023.

Heeft u te weinig vrije ruimte voor 2022, dan gaat u bij overschrijding van de vrije ruimte 80% eindheffing betalen. Indien het mogelijk is kunt u deze uitgaven dan naar januari 2023 doorschuiven. In 2023 heeft u een vrije ruimte van 3% over de eerste € 400.000 loonsom.

Reiskostenvergoeding

Per 1 januari stijgt de onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer.

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze nieuwsbrief is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Risicobeheersing en fiscaliteit gaan niet altijd hand in hand en keuzes blijft u altijd zelf maken.

We kunnen u wel wijzen op de gevolgen van keuzes en u hierin adviseren. Wij gaan een moeilijk gesprek niet uit de weg. Eerlijk en betrouwbaar, ook als dit even niet uitkomt.