Stationsstraat 32, 6093 BL, Heythuysen.

Wijzigingen fiscale regelgeving voor ondernemers 2020

Bedrijfs en financiele administratie

Wijzigingen fiscale regelgeving voor ondernemers 2020

We hebben een opzet gemaakt van de belangrijkste wijzigingen in het jaar 2020 betreffende fiscale regelgeving voor ondernemers. We hebben de navolgende onderwerpen in deze nieuwsbrief verwerkt:

  • Wet Arbeid in Balans (WAB)
  • Werkkostenregeling (WKR)
  • Kleine ondernemersregeling (KOR)
  • Nieuw BTW nummer (eenmanszaken)
  • Dividend 2019
  • Pensioen in eigen beheer 2019

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Per 1 januari 2020 zal de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking treden. De WAB brengt enkele belangrijke wijzigingen met zich mee, welke mogelijk ook gevolgen hebben voor uw organisatie. Het is derhalve van groot belang dat u op de hoogte bent van de aanstaande wijzigingen. Onderstaand zullen wij een aantal wijzigingen nader weergeven:

Wat is een ‘vast contract’ in de WAB?

Schriftelijke arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, die de omvang van de te verrichten arbeid eenduidig vastleggen. Alle andere contractvormen zijn volgens de WAB flexibele contractvormen.

WW-premie

De premiedifferentiatie wordt niet langer bepaald per sector, maar per werknemer op basis van contractvorm. Werkgevers betalen vanaf 1 januari 2020 voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd een lagere WW-premie. Voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd gaan werkgevers een hogere WW-premie betalen. Het verschil tussen het hoog en laag tarief komt neer op 5%. De sectorpremies vervallen.

Verruiming ketenregeling

De ketenregeling verandert. Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgevers en werknemers in 3 jaar maximaal 3 tijdelijke arbeidscontracten overeenkomen. Na deze periode wordt het contract automatisch omgezet naar een vast contract voor onbepaalde tijd. Na een tussenperiode van 6 maanden tussen tijdelijke contracten start de ketenregeling opnieuw.

Transitievergoeding

De transitievergoeding bij ontslag gaat al gelden vanaf de eerste dag dat een werknemer in dienst is getreden. Voor elk jaar dat een werknemer in dienst is geweest bedraagt de transitievergoeding 1/3 maandsalaris (dan wel naar rato). De verhoogde transitievergoeding voor werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn, vervalt per 1 januari 2020.

Extra ontslaggrond

Naast de bestaande ontslaggronden wordt een extra ontslaggrond ingevoerd: de cumulatiegrond. Het wordt mogelijk om een contract te ontbinden op grond van een combinatie van niet voldragen ontslaggronden. De rechter kan bij gebruik van de cumulatiegrond een extra vergoeding toekennen, ter grootte van maximaal 50% van de transitievergoeding. De cumulatiegrond kan niet ingezet worden bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid.

Meer rechten voor oproepkrachten

Oproepkrachten die 12 maanden in dienst zijn moeten een aanbod krijgen voor een arbeidsovereenkomst voor een vast aantal uur. Ook moeten werkgevers oproepkrachten minimaal vier dagen voor de werkzaamheden oproepen (schriftelijke of elektronisch). Doe je dit niet, dan heeft de werknemer de vrijheid om hier geen gehoor aan te geven. Zegt de werkgever binnen vier dagen de werkzaamheden af (danwel wijzigt de werkzaamheden), dan heeft de werknemer toch recht op het loon dat hij met de werkzaamheden zou hebben verdiend.

Payroll

Payrollkrachten krijgen vanaf 1 januari 2020 recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste werknemers. Dit geldt ook voor de secundaire arbeidsvoorwaarden. De WAB komt verder met een duidelijker onderscheid tussen uitzenden en payrollen.

Gebruik de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) optimaal

Keer ook dit jaar vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers belastingvrij uit tot een bedrag van 1,2% van de loonsom van uw bedrijf. Benut deze vrije ruimte optimaal en houd er rekening mee dat deze vrije ruimte volgend jaar voor de eerste € 400.000 van uw loonsom 1,7% bedraagt en 1,2% over het meerdere. Komt u dit jaar vrije ruimte tekort, dan kunt u vergoedingen en verstrekkingen wellicht beter doorschuiven naar 2020. Overschrijdt u de vrije ruimte, dan betaalt u als werkgever namelijk 80% belasting over het meerdere. Ook als DGA (directeur groot aandeelhouder) mag u gebruikmaken van de vrije ruimte in de WKR.

Kleine-ondernemersregeling btw nieuwe stijl: straks ook voor u?

Als u ondernemer voor de btw bent, moet u waarschijnlijk iedere maand/kwartaal btw-aangifte doen. Heeft u een beperkte omzet? Dan kunnen op dit moment bepaalde ondernemers de kleine- ondernemersregeling (KOR) toepassen. Deze regeling wijzigt van opzet. Vanaf 2020 kunnen alle ondernemers (ook rechtspersonen) met een beperkte omzet (tot en met € 20.000) kiezen voor een vrijstelling van (de meeste) btw-verplichtingen. De nieuwe KOR wordt daarom voor een ruimere doelgroep toegankelijk. Dit betekent uiteraard ook dat de huidige KOR voor iedereen per 1 januari 2020 vervalt.

U kunt straks kiezen of u de nieuwe regeling wilt toepassen of de normale btw-regels wilt volgen. De nieuwe regeling biedt financiële en administratieve voordelen, zoals geen btw-afdracht, geen btw-aangiften en slechts beperkte administratieplicht. De regeling pakt echter niet altijd voordelig uit. Het is dan ook verstandig om na te gaan of u in aanmerking komt voor de regeling en of deze voordelig voor u is.

Als u vanaf 1 januari 2020 meteen gebruik wilt maken van de nieuwe regeling moet u zich uiterlijk 20 november 2019 aanmelden. De keuze voor de nieuwe KOR geldt in beginsel voor een periode van tenminste 3 jaar, tenzij de omzetgrens tussentijds wordt overschreden.

Wij helpen u daar graag bij!

Kunt u de nieuwe regeling toepassen? En is dit ook voordelig? Dat onderzoeken wij graag voor u.

Nieuw btw-identificatienummer

De Belastingdienst stuurt eenmanszaken het nieuwe btw-identificatienummer (het btw-id) toe, dat vanaf 1 januari 2020 geldig is. Het is een persoonlijk, uniek nummer dat net als het huidige nummer bestaat uit: NL – negen cijfers – B – twee cijfers. Dit nummer vervangt het bestaande ID-nummer, maar dan zonder dat daarin het burgerservicenummer (BSN) is verwerkt. Daardoor is het ID-nummer minder gevoelig voor identiteitsfraude. Het nieuwe id-nummer moet u volgend jaar gebruiken voor al uw contacten met klanten en leveranciers.  Ook voor handel binnen de EU is het belangrijk dat u het btw-id tijdig doorgeeft aan uw leveranciers. Zorg dat u uw facturen, website en andere communicatiemiddelen tijdig aanpast, zodat u vanaf 1 januari a.s. het nieuwe btw-id kunt gebruiken. Ook is het van belang dat u het nieuwe ID-nummer doorgeeft aan uw adviseur, zodat hij/zij dit kan aanpassen in zijn/haar software en administratie.

Dit jaar nog dividend uitkeren?

Het belastingtarief van box 2 stijgt in 2020 van 25 naar 26,25%. Vanaf 2021 geldt een verdere verhoging naar 26,9%. Het kan daarom lonend zijn een eventuele dividenduitkering vóór 2020 te laten plaatsvinden, met name als u het dividend consumptief gebruikt of gebruikt voor het aflossen van een excessieve lening bij uw B.V.. Houd er wel rekening mee dat u over uitgekeerd dividend in privé belasting betaalt in box 3, indien u het niet vóór 1 januari 2020 besteedt. Hoeveel belasting u betaalt, hangt af van de omvang van uw vermogen. Dit kan maximaal oplopen tot 1,68% over uw vermogen. Neem contact op met ons kantoor wat in uw situatie verstandig is.

Laatste mogelijkheid voor korting opgebouwd pensioen in eigen beheer

Sinds 1 juli 2017 is de opbouw van pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk. Als DGA heeft u nog tot en met 2019 de tijd om te kiezen wat u met reeds opgebouwd pensioen wenst te gaan doen. U kunt:

  • fiscaal geruisloos afstempelen naar de fiscale waarde, gevolgd door afkoop met 19,5% korting en zonder revisierente;
  • fiscaal geruisloos afstempelen naar de fiscale waarde, gevolgd door omzetting in een oudedagsverplichting;
  • het bestaande pensioen in eigen beheer bevriezen.

De korting wordt toegepast op de fiscale waarde per 31 december 2015, of de fiscale waarde per afkoopdatum als die lager is dan de waarde eind 2015. Koopt u af in 2019, dan bent u derhalve loonheffing verschuldigd over 80,5% van de fiscale balanswaarde per 31 december 2015. Het verschil tussen de fiscale waarde per afkoopdatum en per 31 december 2015 wordt voor 100% belast. Bij afkoop in 2019 bent u bovendien geen 20% revisierente verschuldigd.

Als u vragen of nadere informatie wenst over bovenstaande, kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Disclaimer

Bij de samenstelling van de Wijzigingen 2020 is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Risicobeheersing en fiscaliteit gaan niet altijd hand in hand en keuzes blijft u altijd zelf maken.

We kunnen u wel wijzen op de gevolgen van keuzes en u hierin adviseren. Wij gaan een moeilijk gesprek niet uit de weg. Eerlijk en betrouwbaar, ook als dit even niet uitkomt.